Commit 9282cf20 authored by Jakub Jalowiec's avatar Jakub Jalowiec
Browse files

Update README.md

parent a1b4a6d2
...@@ -9,8 +9,9 @@ Konfiguracja Apache Jena Fuseki na potrzeby Data Steward School. ...@@ -9,8 +9,9 @@ Konfiguracja Apache Jena Fuseki na potrzeby Data Steward School.
2. `tar zxvf apache-jena-fuseki-4.2.0.tar.gz` 2. `tar zxvf apache-jena-fuseki-4.2.0.tar.gz`
3. `cd apache-jena-fuseki-4.2.0` 3. `cd apache-jena-fuseki-4.2.0`
4. raz odpal `./fuseki-server.bat` i zamknij po chwili (powinien się pojawić folder `run/configuration`) 4. raz odpal `./fuseki-server.bat` i zamknij po chwili (powinien się pojawić folder `run/configuration`)
5. sciagnij pliki z repozytorium https://git.icm.edu.pl/jj358817/rdf-example do `run/configuration/fuseki-config`
5. `./fuseki-server.bat --config=run/configuration/fuseki-config/config.ttl` 5. `./fuseki-server.bat --config=run/configuration/fuseki-config/config.ttl`
6. odpal `http://localhost:3030` w przeglądarce i przejdź do `dataset` > `query` 6. wejdź pod `http://localhost:3030` w przeglądarce i przejdź do `dataset` > `query`
7. zapytanie 7. zapytanie
``` ```
PREFIX my_ontology: <http://ontology.example.net#> PREFIX my_ontology: <http://ontology.example.net#>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment